WYCIĄGI Z REGULAMINÓW WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

 

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

Biblioteka jako miejsce, w którym dzieci zapoznają się z kulturą i spędzają wolny czas, uznaje swoją istotną rolę w promowaniu i przestrzeganiu praw człowieka dzieci. Biblioteka przyjmuje na siebie odpowiedzialność za promowanie odpowiednich postaw wobec dzieci i szerzenia edukacji w zakresie dzieciństwa wolnego bez przemoc.

 

Rozdział I

Bezpieczne relacje. Bezpieczna rekrutacja

 • 1.
 1. Biblioteka w miarę możliwości prowadzi dla dzieci cykliczne zajęcia na temat bezpiecznych relacji z innymi osobami, w tym dorosłymi, oraz konieczności zgłaszania dorosłym wszystkiego, co je niepokoi.
 2. W pomieszczeniach biblioteki w miarę możliwości w widocznym miejscu umieszczone są materiały edukacyjne dotyczące bezpiecznych relacji dorosłych z dziećmi i profilaktyki wykorzystywania seksualnego, a także numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.
 3. Biblioteka ustaliła zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi, których przestrzeganie stanowi obowiązek wszystkich pracowników i współpracowników (załącznik nr 1).
 • 2.
 1. Każdy pracownik/współpracownik przed dopuszczeniem do realizacji obowiązków podlega weryfikacji w sposób określony w zasadach rekrutacji (załącznik nr 2).
 2. Poza wykonaniem obowiązków określonych w procedurze rekrutacji organizacja dokonuje każdego roku sprawdzenia figurowania pracownika/współpracownika w Rejestrze.
 3. Biblioteka zobowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników do zapoznania się z niniejszym dokumentem i przestrzegania go pod rygorem zakończenia stosunku prawnego łączącego bibliotekę z tą osobą. Wobec pracowników niniejszy dokument stanowi część regulaminu pracy.
 4. W przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich celem organizowania zajęć dla dzieci biblioteka wymaga, aby podmiot ten zaakceptował niniejszy dokument i zobowiązał się (w tym własnych pracowników i współpracowników delegowanych do wykonywania zadań na rzecz biblioteki) do przestrzegania jego zapisów, w szczególności weryfikował niekaralność pracowników podejmujących się działań z dziećmi.

Rozdział II

Interwencja w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

 • 3.
 1. Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci może przybierać różne formy, z wykorzystaniem różnych sposobów kontaktu i komunikowania. 
 2. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto następującą kwalifikację zagrożenia bezpieczeństwa dzieci:
 3. popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem);
 4. doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;
 5. doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
 6. Na potrzeby niniejszego dokumentu wyróżniono procedury interwencji w przypadku podejrzenia działania na szkodę dziecka przez:

a.    pracownika,

b.    inne osoby trzecie,  

c.    rodziców/opiekunów prawnych, 

d.    inne dziecko. 

4. W przypadku podjęcia przez pracownika podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji dyrekcji. Notatka może mieć formę pisemną lub mailową. Podejrzenie krzywdzenia dziecka może zgłosić każdy członek personelu, niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej biblioteki i typu umowy łączącej go z biblioteką.

1. Interwencja prowadzona jest przez dyrekcję biblioteki, który może wyznaczyć na stałe do tego zadania inną osobę. W MBP w Międzyzdrojach wyznacza się Joannę Wyrobek jako odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci - nr tel.: 915065022, 915065023 adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. W przypadku, gdy do prowadzenia interwencji została wyznaczona inna osoba, wówczas pod pojęciem „dyrekcja” używanym w niniejszym dokumencie należy rozumieć osobę wyznaczoną do prowadzenia interwencji.

6. W przypadku zgłoszenia krzywdzenia ze strony osoby odpowiedzialnej za interwencję, interwencję prowadzi inna, wyznaczona osoba.

 • 4.

W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998 (pogotowie).  Poinformowania służb dokonuje pracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę interwencji. 

 • 5.

1. Z przebiegu każdej interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 3. do niniejszej Polityki. Kartę umieszcza się w segregatorze interwencji.

2. Wszyscy pracownicy organizacji i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

3. W przypadku gdy podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa dziecka zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie. 

 • 6.

Krzywdzenie ze strony pracownika/współpracownika

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez pracownika lub współpracownika osoba ta zostaje natychmiast odsunięta od wszelkich form kontaktu z dziećmi (nie tylko dzieckiem pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy.   

2. Dyrekcja przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności z jego opiekunami, pracownikiem/współpracownikiem podejrzewanym o krzywdzenie oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  

3. Dyrekcja biblioteki organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.  

4. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, dyrekcja sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury – wzór stanowi załącznik nr 4.

5. W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, dyrekcja biblioteki sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego (załącznik nr 5).

6. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji uprawnionych instytucji.

7. W przypadku gdy pracownik dopuścił się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę, dyrekcja powinna zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchać pracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia.  W sytuacji, gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności, gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia. Jeżeli pracownik lub współpracownik, który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez bibliotekę, lecz przez podmiot trzeci, wówczas należy zarekomendować zakaz wstępu tej osoby na teren biblioteki, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z instytucją współpracującą.   

 • 7.

Krzywdzenie przez inne osoby trzecie

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez osobę trzecią (obcą, bądź spokrewnioną) dyrekcja biblioteki przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka, w szczególności z jego opiekunami oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  

2. Dyrekcja biblioteki organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia, w tym u innych organizacji lub służb.  

3. W przypadku, gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, dyrekcja biblioteki sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.

4.  W przypadku, gdy z rozmowy z opiekunami wynika, że nie są oni zainteresowani pomocą dziecku, ignorują zdarzenie lub w inny sposób nie wspierają dziecka, które doświadczyło krzywdzenia, dyrekcja biblioteki sporządza wniosek o wgląd w sytuację rodziny, który kieruje do właściwego sądu rodzinnego (załącznik nr 5).

5. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających. 

6. Dyrekcja organizuje spotkanie/spotkania z opiekunami dziecka krzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.

 • 8.

Krzywdzenie ze strony rodziców/opiekunów

1. W przypadku gdy zgłoszono krzywdzenie dziecka przez rodziców/opiekunów, dyrekcja biblioteki przeprowadza rozmowę z dzieckiem i innymi osobami mającymi lub mogącymi mieć wiedzę o zdarzeniu i o sytuacji osobistej (rodzinnej, zdrowotnej) dziecka oraz stara się ustalić przebieg zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  

2. W przypadku gdy wobec dziecka popełniono przestępstwo, dyrekcja biblioteki sporządza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa i przekazuje je do właściwej miejscowo policji lub prokuratury.

3. W przypadku gdy z przeprowadzonych ustaleń wynika, że opiekun dziecka zaniedbuje jego potrzeby psychofizyczne lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (np. dziecko chodzi w nieadekwatnych do pogody ubraniach, opuszcza miejsce zamieszkania bez nadzoru osoby dorosłej), rodzina stosuje przemoc wobec dziecka (rodzic/inny domownik krzyczy na dziecko, stosuje klapsy lub podobne rodzajowo kary fizyczne), dyrekcja informuje właściwy ośrodek pomocy społecznej (wzór pisma w załączniku nr 6) lub sąd rodzinny (wzór wniosku o wgląd w sytuację rodziny w załączniku nr 5) o potrzebie interwencji. 

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji instytucji, o których mowa w punktach poprzedzających. 

 • 9.

Krzywdzenie rówieśnicze

1. W bibliotece obowiązuje kodeks bezpiecznych relacji dziecko – dziecko, z którym zapoznawane jest każde dziecko zapisujące się do biblioteki lub na zajęcia oferowane przez bibliotekę, który stanowi załącznik nr 1a.

2. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko uczęszczające do biblioteki (np. na zajęciach grupowych) dyrekcja przeprowadza rozmowę z dzieckiem podejrzewanym o krzywdzeniem oraz jego opiekunami, a także oddzielnie z dzieckiem poddawanym krzywdzeniu i jego opiekunami. Ponadto należy porozmawiać z innymi osobami mającymi wiedzę o zdarzeniu. W trakcie rozmów należy dążyć do ustalenia przebiegu zdarzenia. Ustalenia są spisywane na karcie interwencji (załącznik nr 3).  Dla dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego sporządza się oddzielne karty interwencji.  

3. W toku rozmów opisanych w pkt. 1 dąży się do zmiany zachowania dziecka krzywdzącego i ustalenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku krzywdzonemu. W przypadku braku możliwości osiągnięcia tych celów dziecko krzywdzące jest wydalone na stałe z zajęć.

4. Dyrekcja organizuje spotkanie/a z opiekunami dziecka krzywdzonego, którym przekazuje informacje o zdarzeniu oraz o możliwości skorzystania ze specjalistycznego wsparcia.

5. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy ponadto poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub policję poprzez pisemne zawiadomienie. 

6. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko powyżej lat 17, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie.

Rozdział III

Internet

 • 10.
 1. Biblioteka, zapewniając dzieciom dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a także edukować dzieci, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu.
 2. Na terenie biblioteki dostęp dzieci do internetu możliwy jest:
 3. bez nadzoru pracownika lub współpracownika – na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się na terenie biblioteki (dostęp swobodny),
 4. za pomocą własnego urządzenia użytkownika, przez sieć wifi.
 5. Biblioteka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych, dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu, przy komputerach, z których możliwy jest dostęp swobodny, a także w miarę możliwości prowadzi z tego zakresu edukacyjne zajęcia dla dzieci.
 • 11.
 1. Dyrekcja biblioteki wyznacza osobę odpowiedzialną za internet. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach są to: Joanna Wyrobek oraz Karolina Malec.
 2. Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia, by na wszystkich komputerach z dostępem do internetu na terenie biblioteki było zainstalowane i regularnie (nie rzadziej niż raz w miesiącu) aktualizowane oprogramowanie zabezpieczające.
 3. Osoba odpowiedzialna za internet raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach z wolnym dostępem do internetu nie znajdują się niebezpieczne treści oraz w miarę możliwości stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie, gdy treści te zostały tam zapisane.
 4. Gdy zostanie ustalone dziecko, które korzystało z komputera w chwili zamieszczenia na nim niebezpiecznych treści, należy w przyjazny sposób przeprowadzić z nim rozmowę edukacyjną o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu i o szkodliwości takich treści.

Rozdział IV

Wizerunek dzieci

 • 12.

Biblioteka, uznając prawo dzieci do prywatności i ochrony ich dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku każdego dziecka.

 • 13.
 1. Pracownikowi lub współpracownikowi biblioteki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) przebywającego na terenie organizacji bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Pracownik lub współpracownik biblioteki nie może upubliczniać wizerunku dziecka w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie wideo) bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 3. Pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka powinna zawierać wskazanie, gdzie będzie wykorzystywany wizerunek dziecka (np. celem publikacji w serwisach społecznościowych).
 4. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie i upublicznienie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

Rozdział V

Monitoring stosowania polityki

 • 14.

1. Dyrekcja biblioteki wyznacza Joannę Wyrobek jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach”

2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.  

3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników organizacji, raz na 24 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Polityki.  

4. W ankiecie pracownicy mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w organizacji. 

5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrekcji biblioteki.  

6. Dyrekcja biblioteki wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom nowe brzmienie Polityki.  

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 • 15.

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.  

2. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników organizacji, niezależnie od obywatelstwa, jak i szczebla zatrudnienia.

3. Ogłoszenie polityki następuje poprzez jej wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników, przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz umieszczenie na stronie internetowej biblioteki

4. Na stronie internetowej biblioteki, a także w jej pomieszczeniach fizycznych udostępniona jest również wersja tego dokumentu opracowana w formie przyjaznej dla dzieci.

Rozdział VII

Słowniczek

 • 16.
 1. Pracownikiem biblioteki jest osoba zatrudniona na umowę o pracę.
 2. Współpracownikiem organizacji jest osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź wolontariusz, a także osoba zatrudniana przez podmiot zewnętrzny do wykonywania usług na rzecz biblioteki.
 3. Wolontariuszem może być wyłącznie osoba powyżej 13 roku życia, działająca za zgodą swojego rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Dyrekcja biblioteki oznacza osobę kierującą biblioteką – dyrektora biblioteki.
 5. Dzieckiem jest osoba poniżej 18 roku życia.
 6. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.  
 7. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.   
 8. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika organizacji, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.  

Załącznik nr 1. Zasady bezpiecznego kontaktu z dziećmi

 1. W komunikacji z dziećmi zachowuj cierpliwość i szacunek.
 2. Słuchaj uważnie dzieci i udzielaj im odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji. Komunikując się z dzieckiem staraj się, by Twoja twarz była na poziomie twarzy dziecka.
 3. Zadbaj o to, aby być w zasięgu wzroku lub słuchu innych pracowników, kiedy prowadzisz aktywności z dziećmi. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, kiedy musisz zostać z dzieckiem sam na sam, zawsze powiadom o tym pozostałych pracowników i wolontariuszy oraz poinformuj, w którym dokładnie miejscu będziesz przebywać wraz z dzieckiem.
 4. Nie komunikuj się z żadnym dzieckiem bez wiedzy jego rodziców lub opiekunów prawnych, w szczególności za pomocą mediów społecznościowych. Używaj do kontaktu służbowych narzędzi komunikacji i zapraszaj dziecko do kontaktu w godzinach Twojej pracy. W przypadku komunikacji internetowej, korzystaj z grupowych czatów, nie wiadomości prywatnych.
 5. Zapewnij dzieci, że jeśli coś je niepokoi mogą o tym powiedzieć Tobie lub innej zaufanej osobie.
 6. Doceniaj angażowanie się dzieci w podejmowane działania, wspieraj je. Traktuj równo. Unikaj faworyzowania dzieci.
 7. Szanuj prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od tej zasady, aby chronić dziecko, wyjaśnij mu to.
 8. Unikaj zbędnego ryzyka. Pracując z dziećmi upewnij się, że sprzęt i wyposażenie są używane w odpowiedni sposób, a otoczenie jest bezpieczne.

 

Załącznik nr 1a. kodeks bezpiecznych relacji dziecko - dziecko

 1. Będę szanować inne dzieci i pomagać im w pełni uczestniczyć w zajęciach, będąc wzorem do naśladowania. Będę dawać przykład, który obejmuje np. niespożywanie alkoholu, niezażywanie narkotyków i innych używek lub nieużywanie obraźliwego lub innego dyskryminującego języka. 
 2. Będę szanować prawa, godność i wartość każdego uczestnika oraz innych zaangażowanych osób bez względu na ich wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność, język, religię, poglądy polityczne lub inne, status majątkowy, orientację seksualną, poziom umiejętności. 
 3. Nie będę używać słów i wykonywać gestów prowokujących seksualnie. 
 4. Nie będę uderzać ani w żaden inny sposób fizycznie atakować, osób biorących udział w zajęciach lub działać w jakikolwiek sposób, który mógłby zawstydzić, upokorzyć, zastraszyć, umniejszyć lub poniżyć inne dzieci.

Polityka Ochrony Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach

 

 

REGULAMIN MPREZ KULTURALNYCH DLA DZIECI W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 7/2023

Dyrektora MBP w Międzyzdrojach z dnia 31.05.2023

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach kulturalnych dla dzieci organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500, na Placu Ratuszowym 1, zwanej dalej Organizatorem.
 2. Poprzez imprezę rozumie się wszelkie zajęcia, wydarzenia dedykowane dzieciom, które odbywają się w Bibliotece oraz poza jej siedzibą, których organizatorem jest Biblioteka.
 3. Uczestnikami imprez są dzieci bądź młodzież w wieku określonym w ofercie.
 4. Spotkania organizowane w Bibliotece są bezpłatne.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2023 do odwołania.
 6. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie, jeśli jest to wymagane.

2. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprez w dziale dziecięcym oraz wypełnić i podpisać zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach.

ZMIANY TERMINU IMPREZY W DZIALE DZIECIĘCYM

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, zmiany wykonawcy oraz zmian terminów imprez.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości Uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy, zmiany jej terminu bądź wykonawcy dostępna może być na plakatach umieszczonych w Bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki oraz na jej profilu na portalu Facebook i Instagram.

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

1. Pracownik Biblioteki ma prawo nakazać opuszczenie imprezy osobom:

1) nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie,

2) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych uczestników imprezy,

3) zachowujących się agresywnie lub niewykonującym polecenia prowadzącego zajęcia.

2. W przypadku zakłócania zajęć rodzic bądź opiekun zobowiązany jest do odebrania dziecka z miejsca wydarzenia.

3. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, innych wyrobów tytoniowych typu e-papieros, spożywania alkoholu oraz posiłków poza poczęstunkiem przewidzianym w programie imprezy, zażywania środków odurzających oraz używania telefonów komórkowych.

4. W czasie trwania imprezy, Uczestnik nie może korzystać ze zbiorów Działu Dziecięcego. Użytkownicy chcący korzystać ze zbiorów Działu Dziecięcego zgłaszają ten fakt Bibliotekarzowi. Do korzystania z księgozbioru pozwala się przed zajęciami lub po ich zakończeniu.

5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do:

1) przebywania na terenie biblioteki w czasie trwania zajęć – dot. dzieci w wieku przedszkolnym

2) przyprowadzenia dziecka o godzinie rozpoczynającej zajęcia i odebrania go zaraz po ich zakończeniu. Od momentu ukończenia zajęć Bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika.

3) odebrania telefonu od Bibliotekarzy w momencie przebywania poza terenem Biblioteki,

4) poinformowania bibliotekarzy o chorobach i alergiach dziecka.

6. Dowóz i odbiór uczestników imprezy leży po stronie rodziców bądź opiekunów pisemnie upoważnionych przez rodziców. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie podróży na miejsce i z miejsca imprezy ponoszą rodzice, opiekunowie, pod których opieką przebywają.

7. Uczestnicy mogą być odbierani z miejsca imprezy wyłącznie przez osoby upoważnione przez ich rodziców. Upoważnienia należy dokonać na druku Upoważnienia do przekazania opieki, dostępnym na stronie internetowej biblioteka.miedzyzdroje.pl lub w siedzibie Biblioteki.

8. Jeśli Rodzic/Opiekun prawny który wyraża zgodę na samodzielny powrót dziecka z imprezy kulturalnej, takie oświadczenie musi być złożone na piśmie u bibliotekarza prowadzącego (nie dotyczy imprez dla dzieci przedszkolnych oraz zajęć kończących się po 19.00)

9. Bibliotekarze nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zniszczone bądź pozostawione w Bibliotece.

10. Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez wykonawców mają charakter edukacyjny lub kulturalny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub wskutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

11. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zachowywania się w sposób zgodny z zasadami współżycia Społecznego.

12. Podczas Imprezy zabrania się:

1) wychodzenia na terenie siedziby Organizatora poza obszar wydzielony jako teren Imprezy,

2) rzucania niebezpiecznymi przedmiotami,

3) zachowań prowokujących do zakłócania porządku lub zagrażających bezpieczeństwu,

4) obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, obscenicznych lub poniżających inne osoby z jakiegokolwiek powodu lub innych mogących wywoływać konflikty, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym itp., a także skłaniania innych Uczestników Imprezy do takich zachowań,

5) stosowania jakiejkolwiek przemocy lub formułowania gróźb pod adresem innych Uczestników Imprezy,

6) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami i urządzeniami do tego wyznaczonymi, a także zaśmiecania terenu Imprezy,

7) dewastacji mienia Organizatora lub osób trzecich,

8) używania i korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Imprezy w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

13.  Niestosowanie się do w/w regulaminu będzie skutkować wykluczeniem dziecka z wydarzeń/imprez kulturalnych dla dzieci odbywających się w późniejszym terminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informują, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Międzyzdrojach 72-500, Plac Ratuszowy 1.
 2. Inspektorem ochrony danych w MBP w Międzyzdrojach jest Pani Joanna Wyrobek

nr tel.: 91 50 65 023, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Wizerunek dziecka będzie udostępniony na stronie internetowej biblioteka.miedzyzdroje.pl, na profilu MBP w Międzyzdrojach na portalu Facebook, Instagram oraz lokalnych portalach internetowych.
 2. Dane Pani/Pana dziecka nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Pana/Pani dane będą przechowywane tylko na czas trwania zajęć.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO (później UODO), gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Dane Pana/Pani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani również w formie profilowania.

Dyrektor MBP w Międzyzdrojach

Andżelika Gałecka

Międzyzdroje, 31.05.2023

Regulamin Imprez Kulturalnych Dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej Im. Jana Kochanowskiego w Międzyzdrojach

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KSIĄŻKOMATU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

Zamawianie zbiorów do książkomatu

 1. Aby zamówić książkę, audiobooka itp., wejdź na stronę szukamksiążki.pl i zaloguj się na swoje konto biblioteczne (jeżeli nie masz konta musisz się zarejestrować).
 2. Wyszukaj daną pozycję (wpisz autora, tytuł i wybierz Miejską Bibliotekę Publiczną w Międzyzdrojach) i upewnij się czy jest dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach (ul. Plac Ratuszowy 1) . Następnie kliknij SPRAWDŹ.
 3. Jeżeli książka ma status do wypożyczenia zaznacz pole Książkomat przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach.
 4. Kliknij przycisk z prawej strony
 5. Pełne wytyczne korzystania z katalogu szukamksiazki.pl znajduje się w osobnej instrukcji.

Odbiór zamówienia przy książkomacie

 1. Naciśnij przycisk Odbiór znajdujący się na ekranie.
 2. Zeskanuj kartę czytelnika lub wprowadź manualnie (ręcznie) swój numer identyfikacyjny (nr karty czytelnika) nadany w bibliotece (wraz z przedrostkiem CZ-)
 3. Po zalogowaniu książkomat podświetla zawartość skrytki.
 4. Otwarcie drzwiczek następuje automatycznie lub po wciśnięciu przycisku Otwórz.
 5. Jeżeli czytelnik ma do odbioru książki w więcej niż jednej skrytce naciśnij przycisk Dalej.
 6. Po zamknięciu skrytki masz możliwość wydrukowania potwierdzenia (opcjonalnie) odbioru oraz ponownego otwarcia skrytki z zamówionymi pozycjami.

Zwrot książek (funkcja opcjonalna)

 1. Naciśnij przycisk Zwrot znajdujący się na ekranie.
 2. Zeskanuj kartę czytelnika lub wprowadź manualnie (ręcznie) swój numer identyfikacyjny (nr karty czytelnika) nadany w bibliotece.
 3. Po zalogowaniu książkomat podświetla zawartość skrytki z zamówionymi pozycjami.
 4. Po kliknięciu przycisku Zwrot wyświetli się okienko.
 5. Zeskanuj kod kreskowy znajdujący się w książce. Na ekranie pojawi się tytuł i identyfikator książki.
 6. Kliknij na ekranie przycisk Załaduj. Otworzy się losowo wybrana pusta skrytka.
 7. Włóż książkę do skrytki i zamknij drzwiczki.
 8. Opcjonalnie wydrukuj potwierdzenie zwrotu.
 9. Do jednej skrytki można zwrócić kilka książek. Przy próbie zwrotu liczby książek, większej niż ustalony limit zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Uwaga! Zwroty książek nie są automatycznie rejestrowanie w systemie bibliotecznym, ponieważ nie ma pewności, że czytelnik umieścił zeskanowane egzemplarze w skrytce. Dopiero po akceptacji bibliotekarza w systemie bibliotecznym, na indywidualnym koncie czytelnika (na stronie www.szukamksiazki.pl) będzie widoczna informacja, że książki zostały zwrócone.

W przypadku problemów prosimy o kontakt pod nr tel: 91 50 65 021 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z KATALOGU ONLINE SZUKAM KSIĄŻKI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

 1. Wejdź na stronę szukamksiazki.pl
 2. Na górze strony kliknij ZAREJESTRUJ/ZALOGUJ
 3. Po prawej stronie pod informacją ZAŁÓŻ KONTO zaznacz tak (jeśli jesteś zapisany do międzyzdrojskiej biblioteki).
 4. Następnie podajesz wszystkie wymagane dane, zaznaczasz zgody i klikasz Kartę biblioteczną wraz z nr czytelnika otrzymasz od bibliotekarza. Pamiętaj, że numer karty czytelnika to nie tylko cyfry, lecz także przedrostek CZ-
 5. Przy logowaniu zostaniesz poproszony o podanie danych wskazanych przy rejestracji (login i  hasło).
 6. Jeśli jesteś zapisany w jednej bibliotece, system od razu przypisze cię właśnie do niej.
 7. Książki można wyszukiwać po tytule, autorze, haśle przedmiotowym, gatunku itp…
 8. Po wyszukaniu pojawi się lista książek, które posiada biblioteka. Kliknij przy wybranej przez siebie pozycji SPRAWDŹ. Pokaże ci się informacja czy książka jest obecnie dostępna.
 9. Jeśli książka jest dostępna będzie przy niej informacja do wypożyczenia (po prawej stronie). Wybierz czy chcesz ją odebrać w bibliotece czy książkomacie. Książkę możesz zarezerwować naciskając przycisk Zarezerwuj. Po zaakceptowaniu zamówienia przez bibliotekarza książkę będzie można odebrać w bibliotece/książkomacie po 3 godzinach. Będzie ona czekać na Ciebie do 5 dni – dostaniesz taką informację na maila, którego podałeś podczas rejestracji w systemie.
 10. Jeśli książka jest niedostępna widnieje przy niej informacja w wypożyczeniu. Można ją zarezerwować lub dodać do swojej listy książek (będziesz mógł wypożyczyć tę książkę dopiero po zwrocie dokonanego przez poprzedniego czytelnika).
 11. Po kliknięciu w swoje konto (góra strony, napis "Moje konto"), pojawią się wszystkie pozycje, które masz wypożyczone i zarezerwowane. Jest tam również dostępna historia wypożyczeń. Możesz sprawdzić, kiedy wypożyczyłeś daną książkę, kiedy upływa termin jej zwrotu, a także przedłużyć.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI KSIĄŻEK

1. Do wrzutni można zwracać tylko zbiory (książki, audiobooki i filmy) wypożyczone w placówce, przy której mieści się wrzutnia.

2. Z wrzutni można korzystać w godzinach otwarcia placówki, jak i po zamknięciu.

3. Prosimy, aby w zwracanych materiałach bibliotecznych umieścić kartkę z imieniem i nazwiskiem wypożyczającego – ułatwi nam proces zwrotów.

4. Książki zwrócone do wrzutni nie są od razu zdejmowane z konta czytelnika – zostaną zdjęte z konta w tym samym lub w następnym dniu roboczym. Jeżeli czytelnik zamierza wypożyczyć książki tego samego dnia, zwracane pozycje należy oddać bezpośrednio w bibliotece.

4. Bibliotekarze codziennie sprawdzają zawartość wrzutni.

5. Prosimy o delikatne wkładanie zbiorów do wrzutni.

6. Biblioteka może zwrócić się do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia, gdy zwrócona przez wrzutnię książka nosi nieodnotowane wcześniej zniszczenia lub zabrudzenia.

 

WYCIĄG Z REGULAMINU WYPOŻYCZEŃ DLA CZYTELNIKÓW STAŁYCH

 • Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie dowodu osobistego (dzieci do lat 14 za zgodą rodziców)
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 książek
 • Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc
 • Kara za przetrzymanie książek wynosi 0,50 zł za każdy miesiąc
 • Można przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników
 • Na prośbę czytelnika można zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników
 • Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne)

 

WYCIĄG Z REGULAMINU WYPOŻYCZEŃ DLA CZYTELNIKÓW SEZONOWYCH

 • Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie dowodu osobistego
 • Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 2 książki
 • Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc
 • Od 2009 roku nie pobieramy kaucji od czytelników sezonowych, gdyż biblioteka współpracuje z firmą windykacyjną

 

REGULAMIN DZIAŁU DZIECIĘCEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

 1. Z Działu dziecięcego mogą korzystać wszyscy czytelnicy posiadający kartę czytelnika.
 2. Korzystanie z zasobów Działu dziecięcego jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie należy okazać dowód potwierdzający dane osobowe dziecka, podać numer pesel i adres zamieszkania.
 4. Przy zakładaniu karty dziecku, rodzic zobowiązany jest do podpisania karty zobowiązań.
 5. Księgozbiór w Dziale dziecięcym jest dostosowany dla dzieci w wieku do 9. roku życia. Obejmuje on książki dla najmłodszych, lektury dla klas 1-3 szkoły podstawowej, gry planszowe, audiobooki, filmy, komiksy oraz płyty CD z piosenkami.
 6. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do własnoręcznego podpisu na karcie, co potwierdza, że dane na karcie czytelnika są zgodne z prawdą.
 7. Podane dane osobowe  są gromadzone na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO).
 8. Rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych wyszczególnionych w karcie czytelnika.
 9. Dział dziecięcy udostępnia zbiory poprzez wolny dostęp do półek.
 10. Bibliotekarz zawsze służy radą i pomocą w doborze odpowiedniej lektury.
 11. Czytelnik może maksymalnie wypożyczyć  5 książek na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 12. Czytelnik „sezonowy” tzn. niemający stałego zameldowania na terenie gminy Międzyzdroje , powiatu kamieńskiego i sąsiednich miejscowości, jednorazowo może wypożyczyć do 2 książek.
 13. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych książek osobiście, telefonicznie lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod warunkiem, że nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 14. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów Działu dziecięcego oraz innych materiałów bibliotecznych. Niedopuszczalne jest niszczenie, robienie rysunków, wydzieranie stron, ilustracji, itp.
 15. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, jego rodzic lub opiekun prawny. Za zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną książkę czytelnik winien jest odkupić taką samą lub przynieść inną książkę/książki, którą zaakceptuje bibliotekarz.
 16. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Działu dziecięcego. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi, jego rodzicom lub opiekunom przysługuje prawo do odwołania się w tej sprawie do Burmistrza Międzyzdrojów.
 17. W czasie, gdy w domu panuje choroba zakaźna, prosi się czytelnika o zachowanie ostrożności.
 18. W Dziale dziecięcym należy zadbać o to, aby nie przeszkadzać innym.
 19. W Dziale dziecięcym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 20. Czytelnik wypożycza osobiście książki na swoją kartę, nie praktykuje się wypożyczania zbiorów na kartę innego czytelnika.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

Międzyzdroje, dnia 22 września 2022 r.

Regulamin Działu Dziecięcego

 

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW CZYTELNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

 

WYCIĄG Z REGULAMINU CZYTELNI MBP

 • Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu obecności
 • Książki z księgozbioru czytelni i czasopisma archiwizowane podaje bibliotekarz
 • Książek i czasopism bieżących nie wolno wynosić z czytelni
 • Książek z księgozbioru czytelni nie wypożycza się do domu
 • W czytelni można wykonać odpłatnie skanowanie i kserowanie

 

WYCIĄG Z REGULAMINU CZYTELNI INTERNETOWEJ MBP

 • Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest odpłatne. Od wszystkich Użytkowników pobierana jest symboliczna odpłata w wysokości 3 zł za godzinę. Uczniowie i studenci do 26 roku życia uprawnieni są do 50% zniżki za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej. Godziny otwarcia Czytelni Internetowej pokrywają się z godzinami otwarcia biblioteki
 • Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin, podając następujące dane: datę, imię i nazwisko, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy przy stanowisku komputerowym oraz wykorzystane strony internetowe
 • Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych chętnych, oczekujących na dostęp do komputera
 • Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może być również wykorzystywany do czynności niezgodnych z prawem
 • Pracownicy biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez Czytelnika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie
 • W Czytelni Internetowej można wykonać odpłatnie drukowanie

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW SPECJALNYCH (AUDIOBOOKÓW I FILMÓW Z LICENCJĄ) MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w MIĘDZYZDROJACH

 • Prawo do wypożyczania zbiorów specjalnych (audiobooków i filmów z licencją) mają wszyscy.
 • Wypożyczanie audiobooków i filmów jest bezpłatne.
 • Czytelnicy którzy chcą wypożyczyć zbiory specjalne (płyty CDMP3 lub DVD) do domu zapoznają się z Regulaminem wypożyczania zbiorów specjalnych MBP w Międzyzdrojach, bibliotekarz na podstawie dowodu osobistego zakłada kartę czytelnika ( o ile jeszcze nie ma takiej karty założonej), dodatkowo na każdy film lub audiobook czytelnik wypisuje rewers.
 • W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun musi podpisać zgodę na korzystanie ze zbiorów specjalnych biblioteki. Rodzic lub opiekun prawny osobiście podpisuje zobowiązanie i tym samym wyraża zgodę na wypożyczanie zbiorów multimedialnych oraz składanie podpisu na rewersie przez swoje dzieci. Tym samym rodzic lub opiekun ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tytułu wypożyczania audiobooków lub filmów z licencją przez dzieci niepełnoletnie.
 • Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia audiobooku lub filmu jeśli czytelnik zalega ze zwrotem książek do biblioteki.
 • Dane osobowe czytelnika są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i będą wykorzystywane wyłącznie do egzekwowania zwrotu wypożyczonych książek, audiobooków bądź filmów oraz do sprawozdań statystycznych.
 • Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 1 audiobook lub film na 1 tydzień.
 • Okresu wypożyczeń na zbiory specjalne nie przedłuża się.
 • Kopiowanie oraz publiczne odtwarzanie wypożyczonych filmów lub audiobooków jest zabronione.
 • Na prośbę Czytelnika bibliotekarz może zarezerwować film lub audiobook, który aktualnie jest wypożyczony.
 • Za przytrzymanie wypożyczonych zbiorów specjalnych ustala się karę w wysokości 5,00 za każdy rozpoczęty tydzień po regulaminowej dacie zwrotu. Za wpłaconą karę Czytelnik dostaje od bibliotekarza pokwitowanie.
 • Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. Wszelkie zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi przed wypożyczeniem filmu lub "książki mówionej".
 • Za uszkodzenie, zniszczenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zagubienie filmu lub "książki mówionej" odpowiada Czytelnik ( w przypadku dzieci - rodzic lub prawny opiekun). Czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia równowartości filmu lub "książki mówionej", za wpłaconą kwotę bibliotekarz również wystawia pokwitowanie.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach

 • Biblioteka uczestniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym na zasadach określonych dla ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne umożliwiają Czytelnikom korzystanie z materiałów bibliotecznych, których nie posiada Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach.
 • W przypadku braku w naszej Bibliotece poszukiwanego przez Czytelnika dzieła, Wypożyczalnia wysyła na prośbę czytelnika zamówienie do bibliotek krajowych lub zagranicznych. Biblioteka zastrzega, że zamówienie może nie być zrealizowane przez bibliotekę, do której je wysłano.
 • Materiały biblioteczne, wypożyczane przez Bibliotekę w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, udostępnia się Czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni.
 • Wypożyczenia międzybiblioteczne dotyczą zbiorów objętych wypożyczaniem poza Bibliotekę. Biblioteka może odmówić wypożyczenia, w przypadku dużego zapotrzebowania na daną książkę ze strony czytelników. Zamiast wypożyczenia oryginału Biblioteka może wykonać na koszt zamawiającego kserokopię fragmentów poszukiwanego dzieła.
 • Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych i kserokopii z innych bibliotek pokrywa Czytelnik.
 • Realizuje się zamówienia pisemne: zamawiając książki należy podać: nazwisko autora, tytuł, rok wydania.
 • We wszystkich przypadkach mile widziane są wszelkie dodatkowe informacje oraz sugestie dotyczące miejsca przechowywania (biblioteka, sygnatura).
 • Na zamówieniu należy podać dane zamawiającego: nazwisko i imię, adres, telefon.
 • Literaturę udostępnia się zamawiającemu na okres 1-go miesiąca, o ile biblioteka wypożyczająca nie określiła innego terminu zwrotu. Na wniosek Czytelnika Biblioteka może wystąpić do właściwej placówki z prośbą o prolongatę.
 • W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów Czytelnik zobowiązany jest do ekwiwalentu na rzecz biblioteki - właściciela w formie przez nią ustalonej.
 • W przypadku odmowy uiszczenia odmowy należnych opłat Biblioteka będzie dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 • Niniejszy regulamin wprowadzony został w życie Zarządzenie Nr 30/2010 przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach z dnia 30.12.2010.

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIĘDZYZDROJACH

Międzyzdroje, dnia 30.12.2010

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA GIER PLANSZOWYCH 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach

§ 1. ZASADY OGÓLNE

 • 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych,
zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.
 • 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzdrojach.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 • 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 • 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 • 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 16 lat.
 • 4. Na każdą Grę wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
 • 5. Gry można wypożyczać na okres dwóch tygodni.
 • 6. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.
 • 7. Gry można prolongować (przedłużyć) osobiście lub telefonicznie 2 razy.
 • 8. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
 • 9. Bibliotekarz ma prawo bez podania przyczyny odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 • 1. Wypożyczenie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.
 • 2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 • 3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki.
Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki
nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 • 4. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę
w wysokości 1,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień oraz wysyła upomnienia według Regulaminu Wypożyczalni.

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE 
ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

 • 1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 • 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 • 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie.
Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 • 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane
nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie, zniszczenie bądź zdekompletowanie.
 • 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 • 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia, bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki, do:
a) odkupienia identycznej pozycji,
b) uiszczenia opłaty, której wysokość ustalana jest z bibliotekarzem 
Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
 • 7. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania za zniszczoną bądź zagubioną grę Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 • 8. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Międzyzdrojach.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2019
Dyrektora MPB w Międzyzdrojach z dnia 26.11.2019 r.

 

Regulamin windykacji przetrzymywanych, zagubionych książek i zbiorów specjalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach

Ustala się co następuje:

 •  Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania terminowego zwrotu książek i zbiorów specjalnych wg regulaminu biblioteki.
 • W razie nieterminowego zwrotu - (powyżej 1 roku) Biblioteka ma obowiązek upomnienia Czytelnika, wysyłając upomnienie listem zwykłym.
 • Jeżeli Czytelnik w dalszym ciągu nie zwraca książek lub zbiorów specjalnych Biblioteka wysyła upomnienie po raz drugi listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
 • Jeżeli Czytelnik i tym razem nie zwróci przetrzymywanych zbiorów Biblioteka ma prawo oddać sprawę do Firmy Windykacyjnej.
 • Po otrzymaniu upomnienia Czytelnik ma obowiązek zwrócić te same książki lub zbiory specjalne. Jeżeli Czytelnik zagubił książki / zbiory specjalne winien odkupić je lub wpłacić równowartość danej pozycji. W drodze wyjątku biblioteka może przyjąć pozycje zastępcze o tej samej wartości, jeżeli są one wartościowe dla Biblioteki.
 • W przypadku książek zagubionych lub zniszczonych dostępnych na rynku wydawniczym opłata pobierana jest według aktualnych cen rynkowych. W przypadku pozycji cennych dla Biblioteki, trudno dostępnych lub niedostępnych na rynku wydawniczym, ustala się kwotę wyjściową w wysokości 20,00 do naliczenia zobowiązania i tak:
  • przy zagubieniu, zniszczeniu książki wydanej od 1946 do 1988 obowiązuje trzykrotność w/w kwoty
  • przy zagubieniu, zniszczeniu książki wydanej od 1989 - 1995 obowiązuje dwukrotność w/w kwoty.
 • W przypadku zagubienia lub uszkodzenia jednego z tomów dzieła wielotomowego Czytelnik winien odkupić ten sam tom identycznego wydania lub odkupić całość z zastrzeżeniem, że dekomplet pozostaje w zbiorach Biblioteki.
 • Czytelnik ponosi koszty za przetrzymywanie pozycji w kwocie ustalonej przez Dyrektora MBP w Międzyzdrojach - 0,5 zł. za każdy wolumin za każdy miesiąc
 • Czytelnik ponosi koszty wysłanego upomnienia: list zwykły - 3 zł, list polecony z potwierdzeniem odbioru - 5 zł
 • Co pół roku bibliotekarz jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z przebiegu windykacji.
 • Ustala się 1 rok na wprowadzenie powyższej zasady celem uwrażliwienia Czytelników. W tym czasie pracownicy biblioteki będą prowadzili szeroką akcję informacyjną, dotyczącą zwrotu wypożyczonych pozycji. W roku 2011 nie będą pobierane opłaty za wysłane upomnienia, sprawy nie będą oddawane do firmy windykacyjnej, ale opłaty przetrzymywanie i za zagubione książki będą egzekwowane.

Międzyzdroje, 03.01.2011

 

REGULAMIN IMPREZ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MIĘDZYZDROJACH

Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 

Dyrektora MBP w Międzyzdrojach z dnia 18.01.2016 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach, zwanej dalej Organizatorem; 

Poprzez imprezę rozumie się wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, koncerty, spotkania autorskie, wieczory poetyckie, warsztaty plastyczne oraz wszelkie inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Organizatora; 

Spotkanie organizowane w Bibliotece są bezpłatne, obowiązuje wstęp wolny; 

Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2016 r. do odwołania; 

Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

ZMIANY TERMINU IMPREZY 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, zmiany wykonawcy oraz do zmian terminów imprez; 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości Uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu; 

Informacja dotycząca odwołania imprezy, zmiany jej terminu bądź wykonawcy dostępna może być na plakatach umieszczonych w Bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki oraz na jej profilu na portalu Facebook;

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 Pracownik Biblioteki ma prawo nakazać opuszczenie imprezy osobom: 

- nietrzeźwym i zachowującym się niestosownie; 

- które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych uczestnikom imprezy; 

- wzbudzających ogólną odrazę brudem, niechlujstwem i przykrym zapachem. 

W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiłków poza poczęstunkiem przewidzianym w programie imprezy, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, używania telefonów komórkowych 

W czasie trwania imprezy, Uczestnik nie może korzystać ze zbiorów Czytelni. Użytkownicy wyrażający chęć korzystania ze zbiorów Czytelni zgłaszają ten fakt Bibliotekarzowi. Przegląd prasy lub księgozbioru w takim wypadku odbywa się w wyznaczonym miejscu w holu, czytelni internetowej bądź na antresoli .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z dnia 20 października 1997 roku, Nr 133, poz.833). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, nr tel. )będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem; 

Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora; 

Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, dźwiękowego oraz filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjno-marketingowych; 

Udział w imprezie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku w wyżej wspomnianym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności strony www.biblioteka.miedzyzdroje.pl oraz profilu Biblioteki na portalu Facebook, w innych elektronicznych środach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą ilustrować jedynie informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. 

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, a w szczególności na publikację swojego wizerunku, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu dyrektorowi biblioteki. Zgłoszenie w formie pisemnej należy złożyć w terminie 2 dni przed planowaną imprezą. 

Uczestnik wyrażający chęć wykonywania fotografii, filmów czy nagrań dźwiękowych podczas imprezy, musi posiadać zgodę Wykonawcy na ich wykonanie oraz rozpowszechnianie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Wykonawcy wobec Uczestnika w kwestii praw autorskich oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez wykonawców mają charakter edukacyjny lub rozrywkowy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub wskutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Dyrektor MBP w Międzyzdrojach

Andżelika Gałecka 

Międzyzdroje,dn.18.01.2016